Teoston Open API-käyttöehdot

Terms & Conditions in English below.

1. Yleistä

Teosto avaa tiettyjen sisältöjensä API-rajapinnan (”API-rajapinta”) sovellusten kehittäjille (Käyttäjä). Käyttäjä voi integroida muita järjestelmiä toimimaan yhdessä API-rajapinnan kanssa tai kehittää uusia sovelluksia rajapinnan päälle.

Nämä käyttöehdot määrittelevät käytännöt, vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Teoston API rajapintaan liittymiselle ja sen käytölle.

2. Aineisto

Käyttäjä saa API-rajapinnan kautta käyttöönsä Teoston määrittelemää aineistoa (”Aineistot”).

Aineistojen tulee olla Loppukäyttäjän vapaasti käytettävissä ilman erillistä korvausta. Aineistoja ei voi liittää maksullisiin palveluihin tai sovelluksiin eikä välittömästi niiden yhteyteen saa lisätä mainos- tai markkinointimateriaalia. Aineistoja ei saa vääristää. Mahdollisesta Aineistojen kaupallisesta käytöstä tulee sopia Teoston kanssa erikseen.

Teosto tulee aina mainita Aineiston lähteenä. Lähdemaininnassa Teostoa ja Aineistoa ei saa käyttää Käyttäjää tai muuta toimintaa markkinoivalla tavalla.

3. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa siitä, että hän ei omalla toiminnallaan vaaranna tai aiheuta haittaa API-rajapinnalle tai Aineistoille. Väärinkäyttötilanteissa Teostolla on oikeus välittömästi sulkea pääsy API-rajapintaan. Käyttäjän tulee Teoston niin vaatiessa välittömästi poistaa tai lopettaa Teoston yksilöimän aineiston käyttö. Käyttäjä vastaa kaikesta omasta toiminnastaan, mm. omien laitteiden, ohjelmistojen ja yhteyksien hankinnasta ja toimivuudesta. Käyttäjän tulee ilmoittaa Teostolle välittömästi havaitsemistaan API-rajapinnan häiriöistä tai virheistä.

4. Teoston vastuut ja velvollisuudet

Teosto vastaa että sillä on oikeus myöntää käyttölupa Teoston API-rajapintaan ja Aineistoihin. Teosto ei missään olosuhteissa vastaa Käyttäjän kohdan 2. ja 3. laiminlyönneistä aiheutuvista vaatimuksista.

5. Vastuunrajoitukset

Teosto luovuttaa API-rajapinnan käytettäväksi siinä muodossa kuin se on eli ilman mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta API-rajapinnan saatavuudesta, kattavuudesta tai oikeellisuudesta taikka sen soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Teosto ei vastaa API-rajapinnassa mahdollisesti olevista virheistä, tai siihen tulevista muutoksista. Vastuun rajoitus koskee kaikkia mahdollisia virhemuotoja. Teosto ei vastaa API-rajapinnan toimivuudessa ilmenevistä katkoksista tai häiriöistä. Teosto voi halutessaan muokata API-rajapintaa ilmoittamatta siitä erikseen Käyttäjälle. Teosto voi myös halutessaan sulkea pääsyn API-rajapintaan/poistaa API-rajapinnan kokonaan käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi.

Teosto ei vastaa Käyttäjälle API-rajapinnan käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista.

6. Muut ehdot

Teoston ja Käyttäjän välille ei synny työ-, yhteistyö- tai liikesopimusta.

7. Soveltamisalan rajoitus

Näitä käyttöehtoja ei sovelleta maksullisiin palveluihin tai sovelluksiin. Teoston Aineistoja ei voi liittää maksullisiin palveluihin tai sovelluksiin ilman etukäteen kirjallisesti solmittua erillistä sopimusta.

8. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta.

9. Muutokset ehtoihin

Teostolla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtoja on viimeksi päivitetty 26.8.2015.Terms and Conditions of use of Teosto Open API

1. General

Teosto ('Finnish Composers' Copyright Society Teosto’) will open the API interface (‘API interface’) of some of its contents for application developers (User). The User can integrate other systems to work together with the API interface or develop new applications on top of the interface. These terms and conditions of use define practices, liabilities, obligations and rights for connecting to and using Teosto’s API interface.

2. Material

Through the API interface, the User receives access to material determined by Teosto (‘Materials’). The Materials must be freely accessible to the End User without a separate charge. Materials cannot be linked with services or applications subject to a charge, and advertising or marketing materials may not be directly added to them. The Materials may not be distorted. Possible commercial use of the Materials shall be subject to a separate agreement with Teosto.

Teosto must always be mentioned as the source of the Material. When mentioning sources, Teosto and the Material may not be used in a manner that markets the User or other activities.

3. User’s liabilities and obligations

The User shall ensure that it does not endanger or cause harm to the API interface or the Materials through its own actions. In the case of misuse, Teosto shall be entitled to immediately close access to the API interface. The User must immediately remove or terminate the use of material specified by Teosto if so required by Teosto. The User shall be responsible for all of its activities, including the acquisition and functionality of its equipment, software and connections. The User must immediately inform Teosto of any defects or disturbances in the API interface that it may notice.

4. Teosto’s liabilities and obligations

Teosto shall ensure that it has the right to grant an authorisation to use Teosto’s API interface and the Materials. Under no circumstances shall Teosto be responsible for any claims caused by the User’s negligence of Sections 2 and 3.

5. Liability limitations

Teosto shall provide the API interface for use on an ‘as is’ basis, i.e. without any warranties, either expressed or implied, regarding the availability, coverage or correctness of the API interface or of its suitability for a specific purpose. Teosto shall not be responsible for any errors in the API interface or for any changes to it. This liability limitation shall concern all possible error forms. Teosto shall not be responsible for any interruptions or disturbances in the functionality of the API interface. If it so requires, Teosto may modify the API interface without separately informing the User of it. In addition, Teosto may close access to the API interface/take the API interface out of use temporarily or permanently. Teosto shall not be responsible for any damage caused by the use of the API interface to the User.

6. Other terms

No employment, cooperation or business contract will be established between Teosto and the User.

7. Limitation of scope

These terms and conditions of use shall not apply to services or applications subject to a charge. Teosto’s Materials cannot be linked with services or applications subject to a charge without a separate prior written agreement.

8. Applicable law

These terms and conditions of use shall be subject to Finnish law except for its provisions concerning the choice of law.

9. Changes to terms

Teosto shall be entitled to change these terms and conditions of use at any time. These terms and conditions of use were last updated on 26 August 2015.

These terms and conditions of use have been made in Finnish and translated to English, in case of any discrepancies, the Finnish version shall prevail.